Sex och kärlek

I det centrala innehållet i årskurs 7 – 9 under rubriken Kropp och hälsa står det att eleven ska lära sig mer om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

I kommentarmaterielet för Naturorienterande ämnen står följande:

I årskurserna 1–6 ska eleverna få möta innehållet pubertet och hur den inverkar på indi­viden samt sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.

I årskurserna 7–9 återkom­mer innehållet med tillägg som berör identitet, relationer, kärlek och ansvar. Eleverna i de senare årskurserna ska också möta innehållet preventivmetoder och sexuellt överför­bara sjukdomar.

Lärandemål i huvuddrag

Eleven ska:

 • Lära sig om pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • Lära sig om preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
 • Reflektera över identitet, relationer, kärlek och ansvar gentemot sig själv och andra.
 • Utveckla en förståelse genom att reflektera runt sin identitet, den egna kroppen och sina tankar och känslor.
 • Utveckla en förståelse för att sexualitet och samlevnadsformer kan se ut på olika sätt.
 • Kunna reflektera runt stereotypa könsroller, odemokratiska förhållanden och bilden av hur en kärnfamilj framställs i dagens samhälle.

Långsiktiga mål

Eleven ska få en ökad möjlighet att känna trygg­het i den egna kroppen och identiteten och samtidigt bidra till en förståelse för att sexualitet och samlevnadsformer kan se ut på olika sätt.

Eleven ska utifrån respekt för sina egna tankar och känslor även ta ansvar för andra i olika former av relationer.

På så sätt kan eleverna förstå sig själva i förhållande till världen och utveckla motbilder mot till exempel stereotypa könsroller, odemokratiska förhållanden och inställningen att en familj måste bestå av mamma, pappa och barn.

Undervisning och arbetssätt

 • Läsa faktatexter tillsammans som berör sex och samlevnad ur olika vinklar.
 • Samtala och reflektera runt faktatexterna och sätta dessa i ett sammanhang som eleven är förtrogen med.
 • Fundera enskilt och tillsammans runt föreställningar och stereotypa bilder av sexualitet, normalitet och könsroller.
 • Titta på program som handlar om sex och samlevnad.
 • Läsa skönlitterära texter som berör ämnet ur olika perspektiv.
 • Samtala runt de skönlitterära texterna och hur sex, känslor och könsroller framställs.
 • Arbeta i grupp och redovisa sina kunskaper inför klassen på valfritt sätt.

Exempel på läromedel

Exempel på skönlitteratur

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-28