Specialpedagogiskt stöd kring läromedel

SPSM ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Kommuner, pedagoger, arbetsteam, rektorer inom det offentliga skolväsendet kan vända sig till oss med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Förfrågan kan gälla enskilda elever eller elevgrupper, men också kring olika ämnen som till exempel läromedel.

Frågor om läromedel

Har du en fråga som rör läromedel och specialpedagogik kopplat till pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning?

På vilket sätt kan jag som pedagog anpassa läromedel?

Får jag skanna in en bok så att den kan läsas med hjälp av en talsyntes? Får jag förstora en text och förändra typsnittet?

Kommersiell e-bok eller e-bok framställd enligt 17 § upphovsrättslagen

En kommersiell e-bok är framtagen med tillstånd av bokens upphovsman, det vill säga författaren av boken. Den får alla köpa och läsa.

I lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Upphovsrättslagen (URL) 2005:359, finns ett undantag i 17 §. Det gör det möjligt att, utan upphovsrättsmannens tillstånd, tillgängliggöra texter för personer med någon form av läsnedsättning.

Endast personer som har en funktionsnedsättning som medför att de inte kan ta del av texten utan den gjorda anpassningen får låna eller köpa dessa.

Senast ändrad: 2023-04-05