Matematik

Skolans värdegrund och uppdrag: En likvärdig utbildning - Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Mål och riktlinjer - 2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för skolans verksamhet.

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematisk tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Syftet med det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen:

  • Matematiska resonemang och uttrycksformer.
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Ur Lgr11 (reviderad 2019).

Exempel på läromedel och annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-03-18