Matematik, procent

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ekonomisk redovisning

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga kring samband och förändring:

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning

Eleverna ska få möjlighet att utveckla och värdera sina val av strategier och metoder. Genom att de får kunskaper om hur man kan värdera sina val, så utvecklar de en medvetenhet om hur effektivt deras tillvägagångssätt är i förhållande till problemet.

Valet kan vara att använda olika lärverktyg, till exempel:

  • Möjlighet till digitala lösningar för att kunna anteckna i sina enheter i stället för att ha böcker vid sidan om.
  • Att ytterligare visuellt möjliggöra strategier genom spel som ökar förståelsen kring omvandling av decimal-, bråk - och procent.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-05-19