Svenska

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Ritlära.

Bilden ovan är hämtad ur verktyget "Ritprata".

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

I årskurs 4-6

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkbruk

  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Ur Lgr11

Exempel på läromedel och annat material

Bildtext saknas Bok

Min resa

eshop.autism.se - Boken är en praktisk hjälp till dig som ska ut och resa med barn som har behov av visuellt stöd. Du använder boken för att planera, genomföra och...
Bildtext saknas App

Ritprata

ritprata.se - Skapa sociala berättelser och seriesamtal med Ritprata.
Bildtext saknas Datorprogram

Cinema

www.allemansdata.se - Med Cinema kan eleven på ett enkelt sätt skapa bildberättelser med text, eget inläst ljud och effekt-ljud. Programmet är lätt att använda. Det är...
Skärmbild från appen Popplet. På skärmen finns tre rutor med fotografier på. Fotot till vänster visar en lekpark. Till höger ligger två foton vertikalt. De visar olika aktiviteter man kan göra i en lekpark. App

Popplet

www.youtube.com - Appen är ett stilrent tankekartsverktyg. Du kan brainstorma, göra diagram eller andra uppställningar av information, göra listor, anteckningar, scr...
Bågen Tryckt form

Bågen

www.alfamax.se - Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande.
Senast ändrad: 2021-06-23