Svenska som andraspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ett uppslag i en bok. På vänster sida finns fyra bilder med de olika årstiderna illustrerade. På höger sida finns ett antal frågor.

Bilden ovan är hämtad ur "Språkkraft - svenska för nyanlända" från Gleerups.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Ur det centrala innehållet för Svenska som andraspråk åk 1-3

Läsa och skriva

  • Sambandet mellan ljud och bokstav

 Berättande texter och sakprosatexter

  • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim och ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

                                                                                                                                        Ur Lgr11

Exempel på läromedel

Läsloket. Tryckt form

Läsloket åk 1-3

www.nok.se - Läsloket  är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för...
Barn som bildar en stående pyramid. Bok

Språkkraft - svenska för nyanlända

www.gleerups.se - Språkkraft riktar sig till elever i åk 2-3 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisni...
Menyvalen Frågor, Rätt mening, Dra rätt bild och Välj rätt slut. App

Läs och förstå

itunes.apple.com - Läs och förstå består av fyra trevliga övningar för att träna såväl läsning som läsförståelse. Här finns mer än 800 meningar att träna på! Ett verk...
Alla bokstäver i alfabetet och bokstäver som bildar orden "Ordens magi". App

Ordens magi

itunes.apple.com - Ordens Magi är en unik app som låter barn bygga vilka ord som helst genom att använda talande flyttbara bokstäver och höra ljudet av bokstäverna oc...
En gymnastiksal i en skola med många barn som klättrar och hoppar på plintar, bommar och tjockmatta. Bok

Språkis - Svenska för nyanlända 2

www.bokus.com - Språkis riktar sig till elever med svenska som andraspråk. Materialet består dels av Språkis för nyanlända, dels av Språkis för nyfikna. Språkis fö...

Exempel på lärarlitteratur

Bokstaven A med en apa bakom bokstaven. Bil, ros och mus.

Språklekar

www.logistikteamet.se - I våra läromedel Språklekar, Läslekar och Skrivlekar får barnen använda sin nyfikenhet och upptäckarglädje när de utforskar språket i naturliga och...
Senast ändrad: 2021-04-26