Religionskunskap

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-11