Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter.

Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla

  • sin förmåga att läsa och skriva svenska.
  • sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.
  • ett gott uttal.
  • sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel.
  • sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
  • insikter i hur man lär sig språk.
  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling.

Utbildningen består av olika studievägar och kurser som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 kurs A vänder sig i första hand till personer med mycket kort eller ingen studiebakgrund.

Bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

För personer som är ovana vid bokstäver och texter blir utmaningen att tillsammans med den studerande prova sig fram för att förstå vad som fungerar bäst.

En bra lösning är ofta variationen av både fysiska läromedel såsom böcker, spel, kort varvat med digitala läromedel där exempelvis det går att få texten uppläst, kunna ändra läshastighet och textstorlek. Vi ger några exempel på olika läromedel för att om möjligt hitta material som passar den studerande.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-09-19