Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och läromedel

Läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan handla om svårigheter att stava och läsa med flyt, och även om läsförståelse. Elever med läs- och skrivsvårigheter har därför olika behov när det gäller läromedel.

Tid för läsning

Det är viktigt att få god tid på sig för läs- och skrivinlärning. Det behövs många tillfällen att läsa och skriva olika typer av texter och samtala om dem. Texterna bör vara motiverande och på en nivå som passar eleven.

Lättlästa texter

Lättlästa texter kan vara till hjälp vid läsinlärning men kan också förenkla att ta till sig innehållet i ett läromedel. Det är viktigt att förstå ord och begrepp innan man börjar arbeta med en text.

Digitala verktyg

På lektioner där ämnets innehåll ska vara i fokus behöver eleverna få tillgång till stöd i sitt lärande. Det kan handla om att använda digitala verktyg såsom talsyntes och ordprediktion.

Digital form

Till stor hjälp är även de läromedel i digital form, som ger möjlighet till individuella inställningar, exempelvis genom att kunna ändra layout.

Digitala läromedel med textmedföljning, det vill säga där eleverna kan lyssna och samtidigt följa med i markerad text, kan underlätta läsningen.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2024-02-01

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?