Programmering

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Källa: Skolverket, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.

I programmering för årskurserna 1–3 ska eleverna möta innehållet hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Med det innehållet ges eleverna möjlighet att ta det första steget i att utveckla förståelse för hur programmering kan användas. Det kan till exempel handla om att eleverna får ge varandra tydliga stegvisa instruktioner för att utföra vissa bestämda rörelser eller att gå en bestämd bana.

Genom innehållet symbolers användning vid stegvisa instruktioner möter eleverna även de symboler som utgör en del av det programmeringsspråk som eleverna senare kan möta. Här kan eleverna till exempel inledningsvis få möjlighet att själva komma överens om vilka symboler som behövs för att beteckna ett antal upprepningar.

Symbolhantering har en stor betydelse för förståelse av programmering och programmeringsspråk. I det handlar om att utveckla grundläggande förståelse för programmering, främst utifrån konkreta situationer, för att med ökad kunskap och erfarenhet i högre årskurser kunna använda programmering som ett verktyg i matematik.

Källa: Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Reviderad 2017.

Exempel på lektionsmaterial

Exempel på lärar- och elevmaterial

Senast ändrad: 2022-03-04