Lek och samspel

Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Förskollärare ska ansvara för att varje barn:
  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
Arbetslaget ska:
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.
Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på material för barn

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-03-03