Demokrati

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur för arbete med demokrati i förskolan. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Arbetslaget ska:

  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen.
  • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen.
  • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet.
  • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-10-06