Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Rött illustrerat hus med skriven text på höger sida.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Tala, lyssna och samtala

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Läsa och skriva

  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ur Lgr 11 (reviderad 2019)

Exempel på material

Läsebok. Laborativt material

Läsinlärning i 7 steg

www.liber.se - Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning paral...
Bokstavslandet. Webb-tv

Livet i Bokstavslandet

urskola.se - Ami, Bruno, Coco och Dani får en chans att rädda teatern från nedläggning. På sjukhuset opereras ett trasigt ord som lämnats in akut, och i Bokstav...
Prima svenska 1. Webbaserat

Gleerups Prima svenska 1 Digitalt läromedel

www.gleerups.se - Prima svenska 1 är ett heltäckande digitalt läromedel i svenska, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet. I Prima svensk...
Vallmomodellen. Tryckt form

Vallmomodellen - Arbetsbok 1

www.studentlitteratur.se - Vallmomodellen är utvecklad för att användas i läs- och skrivinlärningen i grundskolans tidigare år, och ger vägledning om hur upplägget och förstå...
Läsflyt. PC installeras

Läsflyt

www.softogram.se - Programmet tränar olika lässtrategier – från fonologisk läsning till ortografisk helordsläsning, vilket är grunden för en god läsförmåga. För alla...
Bågen. Tryckt form

Bågen

www.alfamax.se - Bågen vill att det ska vara roligt att lära sig. Läsa och skriva. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäc...
Skolstil. App

Skolstil 3

www.skolstil.se - Skolstil 3 fungerar som Skolstil 2, det är endast talsyntesen som ändrats. iOS talsyntes istället för Acapela talsyntes. Under "Inställningar" kan ...
Var är ljudet P B D F V. Spel

Var är ljudet P B D F V

webbutiken.spsm.se - Ett spel som tränar barns förmåga att höra om ett visst språkljud förekommer i ett givet ord och var i ordet det i så fall finns- i början, i mitte...
Skrivguiden - Bokstäver & Ord. App

Skrivguiden - Bokstäver & Ord

apps.apple.com - Skrivguiden har utvecklats tillsammans med lärare för att hjälpa alla barn lära sig att skriva bokstäver med hjälp av ett system som omsorgsfullt...
ASL - skriva sig till läsning. App

ASL - skriva sig till läsning

apps.apple.com - ASL – Att skriva sig till läsning – är en enkel och elevanpassad strategi för att utveckla skrivlust och läsglädje. Strategin är utarbetad utifrån...
LexiaProvia. Webbaserat

LexiaProvia

www.sanomautbildning.se - Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingad...
Bilden visar två elever som sitter och arbetar vid ett bord Online

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3

www.spsm.se - Det här studiepaketet riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårig...
Senast ändrad: 2021-07-13