Kartläggning

När elever stöter på utmaningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen måste läraren alltid analysera vad svårigheterna kan bero på. Läraren behöver skaffa sig kunskaper om den enskilda elevens läs- och skrivförmågor och individuella strategier. På den här sidan hittar du som lärare förslag på material som kan vara till hjälp vid pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att resultaten från utredningen därefter ligger till grund för upplägg av fortsatt undervisning och stödinsatser.

Omslagsbild tre vuxna pratar och pekar i en pärm

Läs- och skrivförmågorna kan uppmärksammas både i den dagliga undervisningen och med hjälp av kartläggningsmaterial eller tester. Förutom de obligatoriska nationella materialen för F–3 kan skolor ibland behöva ytterligare tester för att få syn på enskilda elevers styrkor och utmaningar. I arbetet med att fördjupa förståelsen kring orsakerna bakom läs- och skrivsvårigheterna är det viktigt att ta stöd av en speciallärare, specialpedagog eller skollogoped med goda kunskaper inom läs- och skrivinlärning i allmänhet och specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, i synnerhet. Ta hjälp av lärarhandledningen och följ noga de instruktioner som ges, det är en förutsättning för att ett test ska kunna visa avsett resultat. Flera av testerna nedan är normerade och standardiserade.

Exempel på material

Framsida Legilexi Webbaserat

Legilexi Testportal

legilexi.org - LegiLexis test kan användas för att följa elevernas läsutveckling under lågstadiet. Testverktyget är utformat som en del av ett formativt arbetssätt med regelbundna avstämningar.
Framsida Läst Tryckt form

LäSt

hogrefe.se - LäSt är ett standardiserat testmaterial för kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga i årskurs 1–6 samt i läsförståelse i årskurs 2–6.
Framsida Mini duvan Tryckt form

Mini DUVAN

hogrefe.se - Mini Duvan används för kartläggning av den fonologiska medvetenheten hos förskolebarn.
Framsida IL-Basis Tryckt form

IL-basis

hogrefe.se - IL-basis består av de individuella proven Språk och Bokstav, Text och Ord 1 samt Text och Ord 2.
Framsida Läs-ettan Tryckt form

Läs-Ettan

www.nok.se - Läs-Ettans diagnoser testar hur eleverna klarar att snabbt benämna bokstäver samt läsa högfrekventa funktionsord, innehållsord och nonsensord. 
Framsida lilla Duvan Tryckt form

Lilla DUVAN

hogrefe.se - Lilla Duvan är ett screeninginstrument för att identifiera elever i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner.
Framsida Testbatteriet Tryckt form

Testbatteriet

www.nyponochviljaforlag.se - Testbatteriet kan användas för individuell kartläggning. Det innehåller uppgifter som prövar språkligt minne, ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet och avkodning.
Framsida Läs kedjor 2 Tryckt form

Läs kedjor-2

hogrefe.se - Läs kedjor-2 är ett standardiserat screeninginstrument för bedömning av läsförmåga hos elever i årskurs 1–9 och första året i gymnasiet.
Framsida DLS Tryckt form

DLS bas

hogrefe.se - DLS bas för skolår 1 och 2 omfattar tre delprov: Läslust, Läsning och Skrivning.
Senast ändrad: 2021-10-20