Kartläggning

När elever stöter på utmaningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen måste läraren alltid analysera vad svårigheterna kan bero på. Läraren behöver skaffa sig kunskaper om den enskilda elevens läs- och skrivförmågor och individuella strategier. På den här sidan hittar du som lärare förslag på material som kan vara till hjälp vid pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att resultaten från utredningen därefter ligger till grund för upplägg av fortsatt undervisning och stödinsatser.

Läs- och skrivförmågorna kan uppmärksammas både i den dagliga undervisningen och med hjälp av kartläggningsmaterial eller tester. Förutom de obligatoriska nationella materialen för F–3 kan skolor ibland behöva ytterligare tester för att få syn på enskilda elevers styrkor och utmaningar. I arbetet med att fördjupa förståelsen kring orsakerna bakom läs- och skrivsvårigheterna är det viktigt att ta stöd av en speciallärare, specialpedagog eller skollogoped med goda kunskaper inom läs- och skrivinlärning i allmänhet och specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, i synnerhet. Ta hjälp av lärarhandledningen och följ noga de instruktioner som ges, det är en förutsättning för att ett test ska kunna visa avsett resultat. Flera av testerna nedan är normerade och standardiserade.

Exempel på material

Senast ändrad: 2023-08-28