Svenska - tal och språk

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på pedagogiskt material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-27