Matematik i förskolan

Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Förskollärare och arbetslaget ska ansvara för att:

  • barnen utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på pedagogiskt material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-27