Använd kategorier för att filtrera din sökning

Matematik i förskolan

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.
Rotograph.

Mål och riktlinjer

2.2 Utveckling och lärande
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utrrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Riktlinjer

Arbetslaget ska
Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särsklit uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Exempel på pedagogiskt material

Senast ändrad: 2019-03-07