Använd kategorier för att filtrera din sökning

Enkel teknik och spännande experiment

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Barn experimenterar med vatten.
Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och uppmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer sak tas till vara för att skapa mångfald.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap."

Ur Lpfö 98 rev. 2010

Exempel på material

Senast ändrad: 2018-11-28