Enkel teknik och spännande experiment

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-11-30