Rörelse

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Basketboll.

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn

  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på material för barn

Lilla barnkammarboken. Bok och dvd

Lilla barnkammarboken. Sånger, rim och ramsor för hela kroppen

www.bonniercarlsen.se - Gör leken till en rolig och nära stund! I Lilla barnkammarboken: Sånger, rim och ramsor för hela kroppen finns de mest omtyckta visorna och ramsorn...
Bild på en låda med en massa kort. På ett av korten står det: Rita ett hjärta i luften med hjälp av armarna. Laborativt material

Rörelselådan

sica.123ehandel.se - Ett material för enkla motorikövningar som kan göras både inomhus och utomhus. 90 kort uppdelade i fem kategorier: - övningar utan redskap, övninga...
Framsidan på "Hopphatten" som visar en stor och tre små apor. Dvd

Hopphatten

hattenforlag.se - I dvd-filmen Hopphatten är rörelseglädje i fokus. Barnen i filmen dansar, hoppar, rullar, snurrar och springer och de tittande barnen kommer inte a...
Senast ändrad: 2020-12-09