Naturkunskap

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap. De ska även utveckla förmågan att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Eleverna ska utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i yrkesliv och vardagsnära situationer, för att göra personliga val och ställningstaganden.

Gröna händer.

Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder. Det betyder att samtidigt som undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhåll­ningssätt.

Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunska­per. Detta för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att söka och uppnå kunska­per i naturvetenskap.

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Ur Gy11.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-19