Matematik, geometri

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp och metoder samt förmåga att använda dessa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda olika strategier för att lösa matematiska problem. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande och kreativ verksamhet.

Geometri.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda matematik i olika sammanhang som kan uppstå i vardagen och i yrkeslivet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda digital teknik och andra redskap som kan användas för att lösa matematiska problem.

Undervisningen i matematik ska vara av undersökande karaktär och utgå från vardags- och yrkesrelaterade företeelser. Undervisningen ska också stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Geometri

  • Egenskaper hos och representationer av två- och tredimensionella geometriska objekt, till exempel rektangel, cirkel och klot.
  • Geometriska begrepp som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel omkrets, area och volym.
  • Metoder för mätning och beräkning av storheter som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel längd och area.

Ur Lgy13.

Exempel på läromedel

Exempel på program och verktyg

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-19