Matematik, algebra

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens utrrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Algebra

  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Här finns exempel på läromedel som kan vara tillgängliga på olika sätt, bland annat genom att de:

  • går att lyssna på och följa med i texten samtidigt..
  • går att anpassa individuellt med hjälp av olika funktioner
  • finns på olika medier, som exempelvis film.
  • har uppgifter på olika nivåer.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-12