Svenska - Sagor

Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Läser en bok.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Lärandemål i huvuddrag

  • Lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter: Känna till vad som är typiskt för en saga.
  • Lära sig strategier för att skriva olika typer av texter där ord, bild och ljud samspelar: Kunna skriva en enkel saga med tydlig handling, använda digitala lärverktyg.
  • Att lyssna, analysera och återberätta sagor. Kunna diskutera texternas budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur kan en berättande text organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.
  • Lära sig några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Undervisning och arbetssätt

  • Lyssna på folksagor, konstsagor och fabler. Se en saga på film.
  • Diskutera varför vissa berättelser överlever generation efter generation: klassiska sagor, högläsning av några.
  • Analysera sagor: sagans uppbyggnad, typiska drag och kännetecken.
  • Läsa/lyssna och återberätta sagor, t ex med hjälp av leksaksfigurer; först läraren, sedan eleverna. Samla på ord och uttryck som behövs när man berättar en saga (tänk på sagans struktur).
  • Skriva en gemensam saga kring stödord - med typiska kännetecken för sagor.
  • Göra en egen (tecknad) film med iPad (alternativt göra ett tittskåp).

Exempel på läromedel och digitala lärresurser

Appar - att spela in film, skapa egna böcker

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-03-10