Använd kategorier för att filtrera din sökning

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, på tidig nivå

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, på tidig nivå. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.
En datorskärm med bilder på skärmen. Bredvid skärmen finns en pratbubbla och en manöverkontakt.

Bilden ovan: Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2015

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

    Ur Lpfö 98 rev. 2016

 

Vi ska möta varje barn efter deras individuella behov och förutsättningar. För att en Alternativ och kompletterande kommunikation ska bli optimal, behövs en kunnig och stödjande omgivning som möjliggör kommunikation genom att tolka/förstå, besvara och utveckla alla vägar runt barnet.

Vi har valt att ta fram förslag på olika former för kommunikation, exempelvis trycka hända program, ljudpussel, bilder, symboler och tecken. Det är viktigt att komma ihåg att ge barnet rika möjligheter att bli medvetet om att det med kommunikation kan påverka sin egen omgivning.

Exempel på pedagogiskt material

Senast ändrad: 2018-11-28