Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), på tidig nivå

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i AKK, på tidig nivå. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Vi ska möta varje barn efter deras individuella behov och förutsättningar. För att en Alternativ och kompletterande kommunikation ska bli optimal, behövs en kunnig och stödjande omgivning som möjliggör kommunikation genom att tolka/förstå, besvara och utveckla alla vägar runt barnet.

Vi har valt att ta fram förslag på olika former för kommunikation, exempelvis trycka hända program, ljudpussel, bilder, symboler och tecken. Det är viktigt att komma ihåg att ge barnet rika möjligheter att bli medvetet om att det med kommunikation kan påverka sin egen omgivning.

Exempel på pedagogiskt material

Exempel på bild- och symbolbaser

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2022-11-30