Använd kategorier för att filtrera din sökning

Leka och lära med digitala verktyg

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Borstar tänderna på figur.

Stimulera barnens utveckling och lärande

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och uppmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Barnens förståelse för sig själva

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer sak tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och teater.

Ur Lpfö 98 rev. 2010.

Pekplatta och appar i förskolan

I förskolan används pekplattan som kompletterande verktyg utifrån förskolan mål. Barnen lär sig snabbt tekniken och får därmed inflytande över sitt eget lärande. Användandet medför kommunikation och dialog, socialt samspel, turtagning och samarbete, lustfyllt problemlösande med mera.

Urvalet av de appar som finns på sidan är inte specifikt producerade för barn i behov av särskilt stöd, men som inspiration kan de fungera bra.

Det finns exempel på när barn använt exempelvis appen Sock Puppets och när pekplattan plockats bort, så fortsatte barnen i sin hemvrå att plocka fram material och skapa den miljö som behövdes för att kunna fortsätta att leka dockteater.

Senast ändrad: 2019-10-16