Leka och lära med digitala verktyg

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
  • Förskollärare ska ansvara för att varje barn.
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på appar

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-10-06