Förlagets beskrivning

Denna upplaga går inte längre att beställa från förlaget. Ny upplaga från 2022 finns. 

I tiden är ett nytt basläromedel i historia.
Läromedlet följer Astrid, en tonåring som
ger sig ut på en tidsresa för att lära sig
mer om historien. I tiden är strukturerat
med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen.
Utmärkande drag för olika
epoker, liksom viktiga händelser i Sverige
och omvärlden behandlas kortfattat och
med ett mycket enkelt språk. För de elever
som orkar läsa mer finns även en eller två
fördjupningstexter till varje kapitel. Läromedlet
har också åtta kapitel som berättar
om hur olika saker har förändrats genom
historien – allt från skriftens till pengarnas
och sophanteringens utveckling. Eleven
kan antingen arbeta med historien epok
för epok eller ta något kapitel om förändringsprocesser
som intresserar henne/
honom som utgångspunkt för att bygga
en egen historisk förståelse.
Alla avsnitt i läromedlet har frågor
indelade i tre nivåer, där de enklaste är
flervalsfrågor och de svåraste uppmuntrar
eleven att själv fundera över hur människors
liv förändrats genom tiden. Till materialet
finns även en Lärarewebb som innehåller en lärarhandledning och även boken inläst. I tiden
kommer först ut som digitalt, interaktivt
läromedel med all text inläst.
I tiden är utvecklat utifrån kursplanen för
Historia 1 i gymnasiesärskolan, men kan
även passa vissa elever i grundsärskolans
senare år, och andra med behov av
mycket enkel och lättläst information om
ämnet.