Förlagets beskrivning

Här är det första heltäckande läromedlet som är skrivet efter Gy2011. Allt i ettböcker som ger dig alla verktygen för en spännande och kreativ språkinlärning. Variation i språkundervisningen väcker och underhåller elevernas motivation. I Vistas varieras alla delar, såväl innehållsligt som formmässigt. Texterna är av olika längd och karaktär (dialoger, berättande text, nyheter, annonser, mail, formulär, dikter osv.). De flesta händelserna är tagna ur verkligheten (dock fritt bearbetade), eftersom autentiska situationer stimulerar elevernas nyfikenhet och igenkännande. Det finns så klart också en hel del helt autentiskt material, framför allt i Vistas 4. Övningarna kan göras på olika sätt, du som lärare och elevgruppen bestämmer själva. Vistas vill låta eleverna uppleva att spanska är något levande och användbart. I kursplanen betonas den språkliga interaktionen, i Vistas finns interaktion med i valet av texter, men också i många övningar som efterfrågar personliga svar. Samtliga teman utgår från elevernas intressen och är utvalda för att stimulera till att använda spanskan så mycket som möjligt. Varje Unidad inleds med förförståelse på ett inspirerande introuppslag där eleven får strategier för att ta till sig temat. Sedan följer tre huvudtexter med olika infallsvinklar på det aktuella temat. Övningarna är utformade så att reception, produktion och interaktion tränas på ett tydligt sätt. I de fördjupande textavsnitten Sabías que...? ges information av olika slag kring det aktuella innehållet. Ett musikinslag, även det med anknytning till temat, finns med i varje Unidad.
I den bakre delen av boken finns ett grammatikavsnitt som tar upp den grammatik som är aktuell för kursen, styckeordlista och alfabetiska ordlistor, facit samt översättning av huvudtexterna i boken. På omslagets utvikbara flikar finns användbara fraser och grammatisk lathund endast ett ögonkast bort.