Förlagets beskrivning

Nya upplagor för kurs 1 och 2!
Många av de stora och viktiga framtidsfrågorna ryms inom geografiämnet. Läromedlet Vår planet ger eleverna de nödvändiga verktygen för att förstå och analysera den föränderliga omvärld vi lever i. Vår planet har uppdaterats och anpassats för att möta kraven i de nya ämnesplanerna i GY2011.
Vår planet har som målsättning att skriva om geografi så att läsaren får en helhetsförståelse för de olika företeelserna som formar planeten jorden. Med andra ord vilka skeenden, villkor och förlopp det är som styr och påverkar jorden och därmed vårt livsutrymme både vad gäller de naturgivna och allt som vi själva gör, tillför eller tar bort.
Hållbar utveckling
Genom hela boken går miljötänkandet som en röd tråd. Hur ska vi kunna ändra vårt sätt att utnyttja jordens resurser och vår livsstil för att bidra till en hållbar utveckling.
Struktur
Varje kapitel har samma upplägg:
- En ingress där väsentligheterna i avsnittet slås fast
- En allmän del där grundläggande fakta, teorier och modeller presenteras och diskuteras
- En global/regional avdelning med konkreta exempel på skiftande nivåer: lokala, nationella och regionala
- En svensk/nordisk avdelning med likartade exemplifieringar
- En tillämpning i avsnittet ”Geografisk analys”. Här får eleverna ett verktyg så att de kan analysera och pröva verkliga förhållanden utifrån geografiska teorier och arbetsmetoder. De lär sig att tänka geografiskt
- Ett uppslag med uppgifter efter varje kapitel. Dessa är indelade i grundfrågor respektive fördjupningsuppgifter.
Vår planet 1
Vår planet 1 behandlar innehållet i kursen Geografi 1. I den nya upplagan har kapitelstrukturen förändrats för att passa den nya ämnesplanen. Vidare har texterna på många ställen omarbetats för att göra innehållet mer tillgängligt. Nytt är också att varje kapitel avslutas med ett uppslag med uppgifter.
Innehåll
- Vad är geografi?
- Kartografi
- Endogena processer
- Exogena processer
- Klimatologi
- Befolkning
- Stadens geografi
- Vattnet
- Ekonomisk geografi
- Regionalgeografi
Vår planet 1 och 2
Vår planet 1 och 2 behandlar innehållet i kurserna Geografi 1 och 2. Upplägg och disposition är densamma som för Vår planet 1. Bland annat avslutas varje kapitel med ett uppslag med uppgifter.
Innehåll
- Vad är geografi?
- Kartografi
- Endogena processer
- Exogena processer
- Klimatologi
- Befolkning
- Stadens geografi
- Vattnet
- Ekonomisk geografi
- Regionalgeografi
- GIS
- Hållbar utveckling
- De fattiga och de rika
- Samhällsplanering
Vår planet Pluswebb
Vår planet Pluswebb täcker in kurs A och B, den följer böckernas upplägg och struktur. Mer om vad Pluswebb är på www.liber.se/pluswebb
Vår planet Pluswebb innehåller:
- övningar på geografiämnets grunder
- fördjupande övningar som problematiserar geografiämnet
- självtest
Eleverna får både befästa baskunskaper använda det de har lärt sig i tillämpningsövningar. Här får de ett interaktivt verktyg att arbeta med geografiämnet.

Om författarna
Marko Sandelin är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap och arbetar på Leksands gymnasium.
Karl Andersson är utbildad gymnasielärare i geografi och historia.