Förlagets beskrivning

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att eleverna tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Läromedlet riktar sig särskilt till barn med försenad och bristfällig fonologisk utveckling, och som därmed finns i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Serien är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).