Förlagets beskrivning

Att tala, läsa och skriva hänger ihop

I Klara Svenskans arbetsgång byggs kunskapen upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning.

Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper (i åk 4: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text). Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik.

Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken.

Med gemensamt kunskapsbygge, tydliga mål, återkoppling och vägledning i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.