Förlagets beskrivning

Hotell är ett läromedel avsett för gymnasiesärskolan Hotell, restaurang och bageriprogram.
Läromedlen följer det centrala innehållet i kursplanen för kursen Hotell men har också innehåll som
passar till de valbara kurserna Konferens och evenemang 1 100, Konferens och evenemang 2 100 p, Våningsservice 1 100 p och Våningsservice 2 100 p.

Hotell är utformad med en ren layout där störande inslag undviks. Typsnitt och grad skall är anpassade till elevgruppen. Materialet är illustrerat med främst med fotografier som används för att textens innehåll ska förstärkas och tydliggöras.
Texten är lättläst och har ett LIX värde som pendlar mellan 28-40.
Text och bildinnehåll fokuserar på att på ett lättillgängligt sätt ge eleven den faktabakgrund och förståelse som krävs för att arbeta inom besöksnäringarna. För att levandegöra varvas faktatexterna med kortare berättelser som konkretiserar och tydliggör olika moment.
Dessa verklighetsnära berättelser sätter bokens lättlästa fakta i ett sammanhang och bidrar då till att underlätta inlärningen.
Återkommande ”Samtala om –avsnitt” ger eleven och gruppen en möjlighet att stanna upp och reflektera och diskutera kring bokens innehåll.

Varje kapitel avlutas med ett antal arbetsuppgifter på olika nivåer.

Till Hotell finns en lära webb där bokens text finns inläst.