Förlagets beskrivning

Bygg 360 är ett nytt undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sitt sammanhang med integrering av kärnämnen i karaktärsämnen.
Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, inlämningsuppgifter, beskrivningar samt instruktioner och ger bra förutsättningar för integrering av kärnämnen i karaktärsämnen. Vi har även tagit hänsyn till att utvecklingen inom byggbranschen tenderar att bredda yrkesområdena.
Faktaböckerna ges ut i både tryckt version och som Onlineböcker med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs mer om vad en Onlinebok är.

E-LÄROMEDEL
Bygg Pluswebb
Bygg 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb som täcker in årskurs 1-3 på Bygg- och anläggningsprogrammet. Läs mer om vad en Pluswebb är.
Den omfattar 8 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner:
- Bygg Bas (gemensam Bygg och anläggning, inriktning Husbyggnad)
- Bygg Anläggning (inriktning Mark och anläggning, fördjupning Anläggning)
- Bygg Betong (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)
- Bygg Byggnadsarbete (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)
- Bygg Trä (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad och Trä)
- Bygg Mur (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad samt Mur- och putsverk)
- Bygg Måleri (inriktning Husbyggnad och Måleri, fördjupning Måleri)
- Bygg Rit och Mät (inriktning Husbyggnad samt Mark och anläggning)
Pluswebben innehåller:
- en rik mängd interaktiva självrättande övningsuppgifter
- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- reflekterande inlämningsuppgifer
- beskrivningar av material och verktyg med fina illustrationer och filmer
- kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter
- ordlista med översättningar till engelska

Bygg 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som tar ett helhetsgrepp på undervisningen – därför kallar vi den 360. Läromedlet ger möjlighet till helt nytt undervisningssätt. Eleverna får sina arbetsuppgifter via e-läromedlet, som inleds med en beskrivning av uppgiften och hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar leven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.

FAKTABÖCKER
Faktabok: Anläggningsarbete tar upp och beskriver hur arbete med anläggningsområdets olika delar ska utföras, allt från schaktning och sprängning till färdigställande av gröna ytor. Boken tar även upp vilka regler som gäller för respektive arbetsmoment.
Faktabok: Arbetsmiljö för byggare tar upp: arbetsmiljöorganisationer på en arbetsplats, säkerhet i fokus, hälsa, ergonomi, kretslopp och hållbar utveckling, lagar som styr arbetsmiljöarbetet. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Betongarbete riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om betong och armering. Med historik, regelverk och materialkunskap om de olika materialens egenskaper hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.
Faktabok: Byggnadsarbete beskriver de delar i utbildningen som är gemensamma för flera av de olika inriktningarna på bygg. Boken tar upp etablering, skyddsarbete, praktiskt miljöarbete, heta arbeten, ställningsbyggnad, liftar, arbete på väg, bultpistollicens, formbyggnad, isolering, villaventilation, säkra lyft.
Faktabok: Byggstart riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om byggande. Du får en översikt av de yrken som finns inom byggsektorn och en tillbakablick som visar byggandets utveckling. Här beskrivs också stegvis projektering, produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Innehållet fokuserar på kvalitet, arbetsmetoder och värdet av en god arbetsmiljö. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Byggteknik tar upp och beskriver vilka påfrestningar en byggnad kan utsättas för och vilka undersökningar och beräkningar som måste göras för att man ska kunna bygga på ett säkert och hållbart sätt. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Järnvägsteknik riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om järnvägsbyggnad. Boken innehåller allt från banteknik för anläggarna inom järnvägsbyggnad till signalteknik för eltekniker. Den är lämplig för gymnasieelever med järnvägsinriktning och som studiematerial av yrkesverksamma.
Faktabok: Maskiner, verktyg och utrustning tar upp: arbeta säkert, rätt verktyg eller maskin, vårda och serva verktyg och maskiner, leverantörsförteckning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Murning, putsning och plattsättning tar upp regler och förutsättningar för arbete med murning, putsning och plattsättning så att det blir rätt från början. Den tar även upp historik materialkunskap och vilka konsekvenser det får om man inte gör rätt.
Faktabok: Måleri riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper i måleri. Här beskrivs hur måleriyrket har utvecklats under åren till det yrke det är idag. Boken beskriver vilka förutsättningar och regler som gäller för att kunna utföra arbetet så att det blir rätt från början. Arbetsmiljöarbetet går som en röd tråd genom boken för att ge hantverkaren rätt förutsättningar för ett långt och lyckat arbetsliv. Trender inom inredning och måleri förändras ständigt och målarna får i boken följa dessa och lära sig aktuella tekniker, hjälpmedel och maskiner.
Faktabok: Ritningsläsning och mätningsteknik tar upp: mätningsteknik med fakta för beräkningar, grundläggande ritteknik. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Träarbete tar upp de vanligaste arbetsmomenten som träarbetare jobbar med. Med en historik, materialkunskap och en beskrivning av konsekvenser för felaktigt utfört arbete, samt arbetsmiljöaspekter, hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.