Förlagets beskrivning

Detta är en bok för 100-poängskursen Internationella relationer. Boken tar avstamp i de aktörer som är verksamma på den internationella arenan. Sedan följer en historisk genomgång kring hur de internationella relationerna har utvecklats.

Tredje delen är av mer teoretisk karaktär och beskriver olika statsvetenskapliga perspektiv som på olika sätt belyser och diskuterar internationell politik. Den avslutande delen behandlar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.