Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 ska eleverna skaffa sig kunskaper om hur val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, om vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp, om ekosystemtjänster, som nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft, om olika ekologiska samband, fotosyntes och förbränning, om ekosystem i närmiljön, samt ha kunskap om naturen som resurs för rekreation och upplevelser.
Med anledning av dessa mål tar läromedlet För en hållbar utveckling bland annat upp moment som Utan solen inget liv på jorden, Näringskedjor och näringspyramider, Näringsvävar, Ekosystem och biotoper, Biologisk mångfald, Luften och ozonlagret, Växthuseffekten, Försurning, Övergödning, Vattnets kretslopp, Källsortering, Erosion och öken-spridning, Miljömärkning, Ekosystemtjänster, Hållbar utveckling.