Förlagets beskrivning

Eleverna ska skaffa sig kunskaper om hur val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, om vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp, om ekosystemtjänster, som nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft, om olika ekologiska samband, fotosyntes och förbränning, om ekosystem i närmiljön, samt ha kunskap om naturen som resurs för rekreation och upplevelser.