Kommunikation - Tecken som stöd, yngre elever

Undervisningen för elever primärt i de första skolåren i grundsärskolan inriktning träningsskolan inom ämnet kommunikation, ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.

Felix börjar skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bilden ovan är hämtad ur Felix börjar skolan från SPSM.

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man söker information i olika källor och hur digitala kommunikationsverktyg kan användas. På så sätt ges möjlighet för ökad självständighet.

Utifrån det centrala innehållet

ämnesspecifika begrepp - ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Ur Lgrsär 11


Här presenteras några exempel på material att arbeta med inom ämnesområdet. Sätt upp mål för aktiviteten.

Exempel på läromedel och annat material

Senast ändrad: 2022-01-31