Förlagets beskrivning

LäsFlyt är ett nytt läsinlärnings- och lästräningsprogram som på effektivt, stimulerande och strukturerat sätt ökar elevernas läsförmåga. Programmet tränar olika lässtrategier – från fonologisk läsning till ortografisk helordsläsning, vilket är grunden för en god läsförmåga.

Övningarna är indelade efter antalet bokstäver och sorterade i grupperna ordbilder, ljudenliga, högfrekventa ord, dubbelteckning, konsonantförbindelser, j–ljud, sj–ljud, tj–ljud och långa ord.