Kommunikation - Pictogram

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.

Till vänster text om Pictogram och till höger en pictogram-bild med två personer och en pratbubbla. Ovanför bilden står texten "samtal".

Bilden ovan är hämtad ur broschyren "Pictogram - för dem som behöver kommunicera med bilder".

Vidare ska undervisningen stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå. Genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva olika former av kommunikation såsom bilder, litteratur, film, teater, drama och rörelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden.

Samspela, tala och samtala

  • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären eller genom digitala kommunikationsverktyg.

Tolka och förstå

  • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Ur Lgrsä11

Exempel på läromedel

Exempel på laborativt material

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2022-01-20