Svenska, nyanlända

Nyanländ - vem är det? Begreppet "nyanlända elever" används om barn och ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid. De har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Det är barn och ungdomar med skiftande behov som skolan har till uppgift att möta på bästa sätt.

Särvux innebär att den som har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada har rätt till särskild utbildning för vuxna från det att eleven fyllt 20 år.

Skolan tar reda på vad eleven redan kan, så att studierna anpassas efter det. Eleven ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Delar ur Skolverkets information om den svenska skolan för nyanlända, Särskild utbildning för vuxna – Särvux.

Material för målgruppen bör exempelvis vara lättläst och med en tydlig layout. Viktigt att svårighetsgraden ökar med en långsam progression. Alternativa verktyg som exempelvis talsyntes gör undervisningen tillgänglig och förstärker elevernas självständighet. Bra med repetition som befäster kunskapen.

Exempel på läromedel

Exempel på alternativa verktyg

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-12-21