Matematik

Undervisningen i kursen matematik inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden.

Bilden visar webbaserade programmet Räknerutan 2

Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • lösa matematiska problem,
  • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-01-24