Engelska

Undervisningen i kursen engelska inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Till vänster fotografi på en flicka med burrigt hår. Hon håller för ögonen.
Till höger illustration på många människor som utövar yoga.

Bilden ovan är hämtad ur Just Stuff D Textbook från Liber

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. I mötet med talat språk och texter ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvill­kor och intressen.

Genom undervisningen ska eleven få förutsättningar att utveckla sina kun­skaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska under­visningen stimulera elevens intresse för språk och engelsktalande kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Eleven ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

 

Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • tala och samtala i olika sammanhang,
  • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  • skriva text för olika syften, och
  • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Exempel på läromedel

Fantasifigurer uppställda 5x5. Tryckt bok

Get in Shape 3

www.nok.se - Get in Shape är ett läromedel i engelska för elever som behöver repetera de första årens engelska. Materialet är inte årskursbundet. Varje bok inne...
Många lättlästa böcker på engelska som ligger upplagda i två rader. Tryckt bok

Help Read Start

www.logistikteamet.se - HELP Read start är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. Nivåin...
Fyra ungdomar står bredvid varandra. Två av dem har ryggsäckar på ryggen. Tryckt bok

LOL 1

www.logistikteamet.se - LOL är ett basläromedel i engelska för grundsärskolans årskurs 7-9. Eleven får följa fyra engelska ungdomar, som går i skolan, umgås, talar om live...
Senast ändrad: 2020-12-09