Engelska

Undervisningen i kursen engelska inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. I mötet med talat språk och texter ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvill­kor och intressen.

Genom undervisningen ska eleven få förutsättningar att utveckla sina kun­skaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska under­visningen stimulera elevens intresse för språk och engelsktalande kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Eleven ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga at:

  • tala och samtala i olika sammanhang.
  • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter.
  • skriva text för olika syften.
  • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-10