Svenska

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i svenska för grundsärskolan årskurs 4-6. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.

Bokhylla med böcker.

Delar ur centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • tala och samtala i olika sammanhang,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare.

Tala, lyssna och samtala

 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Skolstil 3. App

Skolstil 3

apps.apple.com - Skolstil 3 fungerar som Skolstil 2, det är endast talsyntesen som ändrats. Skolstil är ett enkelt skrivprogram och ett bra vektyg för att skriva si...
Min egen bok om väder och kläder. Tryckt form

Min egen bok om väder och kläder

www.laraforlag.se - Gör din egen bok om väder och kläder. Du kan skriva, rita och klistra in bilder. Det finns klippark med bilder som du kan använda. Kanske har du eg...
Min egen bok om årstider. Tryckt form

Min egen bok om årstider

www.laraforlag.se - Gör din egen bok om årstider. Du kan skriva, rita och klistra in bilder. Det finns klippark med bilder som du kan använda. Kanske har du egna bilde...
Ikon för Läs och förstå 2. App

Läs och förstå 2

www.leripa.se - Läs och förstå 2 består av åtta lärorika övningar som tränar läsförståelse och grammatik. I en övning skriver man sig till läsning med hjälp av hel...
Lea och Love sitter vid ett skrivbord. Tryckt form

Lea och Love A

www.gleerups.se - Lea och Love är ett material i svenska för åk 1-4, med fokus på läs- och skrivutveckling. Alla texter och uppgifter ramas in av berättelsen om Lea...
Ikon för Popplet. App för iOS

Popplet

popplet.com - Med hjälp av Popplet kan eleven skapa egna digitala tankekartor med både text och bilder. Det är möjligt att hämta bilder ur surfplattans fotoalbum...
Lexia. Webbaserad

Lexia Provia

www.lexiaprovia.se - Lexia och Provia är ett program utvecklat för elever med dyslexi eller andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Nu finns programmet i en we...
Ett kort med texten "BÅT" på och en illustrerad båt. Datorprogram

LäsFlyt

www.softogram.se - LäsFlyt är ett läsinlärnings- och lästräningsprogram som på effektivt, stimulerande och strukturerat sätt ökar elevernas läsförmåga. Programmet trä...
Senast ändrad: 2020-12-09