Svenska

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i svenska för grundsärskolan årskurs 4-6. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.

Bokhylla med böcker.

Delar ur centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • tala och samtala i olika sammanhang,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare.

Tala, lyssna och samtala

 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur och övrig information

Senast ändrad: 2022-05-18