Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att:

  • bearbeta intryck
  • pröva sin identitet
  • utveckla kreativitet
  • utveckla sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, Rev.2016.

Exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-22