Förlagets beskrivning

”Bli en läsare – med läsinlärning  i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex:
•  Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.
• Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux.
• Sfi- undervisning